Polityka prywatności

Mając na uwadze dbałość o ochronę danych osobowych użytkowników i klientów oraz uwzględniając obowiązki prawne wynikające w szczególności, choć nie tylko, z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), informujemy co następuje:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych gromadzonych w ramach Serwisu jest Magdalena Bień, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Agencja Reklamowa Studio-eM Bień Magdalena” z siedzibą w Krakowie, ul. Makuszyńskiego 18, 31-752 Kraków, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez Ministra Gospodarki (www.firma.gov.pl), NIP 8652103339, REGON: 180032180, e-mail: biuro@drukcyfrowy.krakow.pl, tel.: (12) 262-92-58.

II. Cele przetwarzania danych, podstawa prawna przetwarzania, prawnie uzasadnione interesy Administratora

Dane osobowe osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii) przetwarzane są przez Administratora:

 1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści i funkcjonalności Serwisu, w tym w szczególności: a) w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Użytkownika zamówień; b) w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie, d) w celu realizacji składanych przez Użytkownika zamówień na produkty i usługi znajdujące się w asortymencie Serwisu; e) w celu rozpatrywania składanych reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, zaś w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawną prawną przetwarzana jest zgoda Użytkownika – art. 6 ust. 1 lit a RODO);
 2. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości (podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny – art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw – art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 4. w celach analitycznych i statystycznych (podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. w celach marketingowych Administratora, w tym poprzez marketing bezpośredni towarów i usług (podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), również z wykorzystaniem Newsletter’a oraz wiadomości SMS/MMS (w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

III. Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców

W związku z realizacją usług dane osobowe Użytkowników mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności podmiotom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych (np. hosting), podmiotom świadczącym usługi bankowe oraz płatności (np. PayU lub Dotpay), podmiotom świadczącym usługi księgowe i prawne, a także dostawcom i kurierom (w związku z realizacją zamówienia) oraz agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych).

IV. Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu zakończenia wykonywania umowy, wycofania wyrażonej zgody (gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika) lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach (gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora).

Okres przetwarzania danych może być każdorazowo przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

V. Uprawnienia Użytkownika

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), kontaktując się z Administratorem (dane kontaktowe w punkcie I) lub korzystając z funkcjonalności udostępnionych w Serwisie.

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym wobec marketingu bezpośredniego oraz profilowania.

VI. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże korzystanie z poszczególnych funkcjonalności Serwisu (np. rejestracja konta, logowanie, składanie zamówień, Newsletter) może wiązać się z koniecznością podania przez użytkownika danych osobowych. Takie dane oznaczone są jako wymagane. W takim przypadku brak podania danych osobowych może ograniczać lub uniemożliwiać skorzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu. Podanie innych danych, nieoznaczonych jako wymagane, jest fakultatywne. W zakresie uzasadnionym wymogami danej funkcjonalności Serwisu, użytkownik może zostać poproszony o podanie w szczególności następujących danych osobowych: imienia i nazwiska lub nazwy firmy, adresu, numer PESEL lub numeru NIP, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej. Administrator nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych wrażliwych.

VII. Pliki cookies

W Serwisie stosuje pliki typu cookies. Plik cookies jest plikiem alfanumerycznym (tekstowym), który jest zapisywany na komputerze użytkownika podczas odwiedzin Serwisu (lub aktualizowany – w przypadku odwiedzin ponownych/kolejnych). Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie do celów statystycznych (dotyczących statystyk odwiedzin naszej witryny) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu i dostarczenia bardziej dopasowanych treści. Na Stronie internetowej mogą być używane dwa rodzaje Plików Cookies: a) sesyjne – pozostają na Urządzeniu do momentu opuszczenia Strony internetowej przez Użytkownika, b) stałe – pozostają na Urządzeniu do momentu ich manualnego skasowania lub przez czas wskazany w parametrach pliku.

Administrator stosuje Pliki Cookies w następujących celach: a) weryfikacja autentyczności sesji przeglądarki, b) optymalizacja, zwiększenie wydajności i poprawa konfiguracji Serwisu, c) dostosowanie zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika, d) zapamiętanie ustawień Użytkownika i wyboru interfejsu, np. w zakresie języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, e) zapamiętanie historii odwiedzanych podstron, f) identyfikacja parametrów urządzenia Użytkownika celem odpowiedniego dostosowania Serwisu do potrzeb i zasobów Użytkownika, g) dostosowanie dostarczanych treści do lokalizacji Użytkownika, h) generowanie ogólnych i zanonimizowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób ogół Użytkowników korzysta z Serwisu, i) ulepszanie struktury i zawartości Serwisu.

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Użytkownik może jednak w każdej chwili wyłączyć obsługę plików cookies poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej. Ograniczenie stosowania plików cookies może jednak wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarek internetowych z którego korzystają użytkownicy oraz na stronach internetowych autorów tych przeglądarek.

VIII. Dane związane z przeglądaniem zawartości Serwisu

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW może zawierać m.in.: publiczny adres IP komputera, nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa, nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji, czas nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony Serwisu nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce użytkownika.

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Serwisu. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości Serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem i Serwisem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis.

IX. Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto Administrator dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

 1. poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
 2. uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 3. adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe w stosunku do celów ich przetwarzania,
 4. dokładne i aktualne,
 5. nie przechowywane dłużej niż to niezbędne,
 6. bezpiecznie przechowywane,
 7. nie transferowane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego bez odpowiedniej ochrony.